Beställning
Fyll i alla fält vid beställning. Om du av någon anledning inte kan fylla i ett fält markerar du t.ex fältet med ett minustecken (-).

För privatpersoner skickas det efter beställningen en faktura, som betalas innan domän och konto skapas.
Företag har 20 dagars kredit.

Läs våra villkor längst ner på sidan innan du gör en beställning.

Beställningsformulär
Kontouppgifter
Domän Status:Ny registrering Flytta domän
Domän Namn:
Produkt:
Företagsuppgifter
Företagsnamn :
Organisationsnummer:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Kontaktperson
Förnamn:
Efternamn:
Telefon:
E-postadress:
Övrigt
Meddelande:
Allmänna villkor för Domäner & Webbhotell
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avgifter

Avgift för tjänsten faktureras i förhållande till gällande avtal mellan kunden och Vlnetmedia. Avgift betalas alltid förskottsvis, antingen per år, per kvartal eller per månad. Större ändringar i tjänsten eller villkor måste meddelas kunden minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Sker prishöjning mitt i en abonnemangsperiod drabbar prisändringen inte kunden förrän vid påbörjandet av ny period, år, kvartal eller månad. Sker prisminskning mitt under en period återbetalas ingen mellanskillnad på avgiften.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betalningsansvar

Den som är kund hos Vlnetmedia är ansvarig för betalning av de tjänster Vlnetmedia levererar i förhållande till avtalet. Vlnetmedia sänder faktura som ger översikt över det levererade, det belopp som skall betalas och med förfallodag. Om fakturan inte betalas innan den förfallit kommer Vlnetmedia att skicka en påminnelse och sedan driva ärendet vidare genom Inkasso och Kronofogden. Vlnetmedia och eventuellt Inkassobolag har rätt att ta ut påminnelse, inkasso och ränteavgifter. Kunden är ansvarig för att Vlnetmedia alltid har rätt faktureringsinformation.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avtalsperiod

Avtalet löper års-, kvartal- eller månadsvis och förlängs automatiskt med ett år, kvartal, eller månad per gång vid utebliven uppsägning. Kunden måste säga upp avtalet senast 30 dagar innan utgången av avtalsperioden. Om uppsägning görs efter ingången av ny period sker ingen återbetalning av grundavgiften för den innevarande perioden. Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och kan ske via fax eller vanlig post. Det är kundens ansvar att dokumentera att uppsägelsen har kommit fram till Vlnetmedia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ändring av villkor

Dessa villkor gäller tills vidare. Större förändringar i tjänsten eller av villkoren i detta Avtal skall meddelas Kund 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Om ändring enligt ovan är till väsentlig nackdel för kunden, har kunden rätt att under innevarande avtalsperiod skriftligen säga upp tjänsten med verkan från ändringens ikraftträdande och återfår avgiften för kvarvarande period. Sådan uppsägning kan endast ske fram till den dag de nya villkoren träder ikraft och skall vara skriftlig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Överlåtelse av abonnemanget

Avtalet får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Vlnetmedia. Vlnetmedia har rätt att överlåta avtalet utan kundens godkännande om det rör sig om fusion, ägarbyte eller i samband med konkurs.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Överdragelse av detta avtal.

Avtalet och dess rättigheter/förpliktelser, med undantag från rätt till att mottaga betalning, kan parterna överdra etter skriftlig samtycke från den andre part. Vlnetmedia kommer alltid att ha rätt till att överdra avtalen i förbindelse med fusion, försäljning eller omstrukturering av Vlnetmedia-koncernen. Vidare har parterna möjlighet till att överföra avtalen till ett företag som parten kontrollerar, som kontrollerar part eller till företag som tillsammans med tidligare nämnda företag kontrollerar part. Detta förutsätter att nämnda parter fortsatt är ansvariga för förpliktelserna i detta avtal..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avstängning av abonnemanget

Vlnetmedia har rätt till att stänga abonnemanget med omedelbar verkan, utan att kunden har rätt till att kräva tillbakabetalning OM kunden använder abonnemanget på ett otillåtet sätt. Otillåten användning inkluderar, men är inte begränsat till följande:
*Användning av tjänsten till spridning av olaglig, oetisk, rasistisk och pornografisk information.
* Användning av tjänsten till att utföra olagliga handlingar på Internet eller andra tillkopplade nät.
* Användning av tjänsten till att trakassera individer, företag eller organisationer.
* Användning av tjänsten till att negativt påverka Vlnetmedia´s system eller övriga användare eller Internet

Vlnetmedia har också rätt till att stänga kundens abonnemang med omedelbar verkan, utan att kunden har rätt till att kräva tillbakabetalning vid försummelse av betalningen.

Vid användning av tjänsten på Vlnetmedia´s serverlösningar är det Svensk Lag som är gällande. Vlnetmedia förbehåller sig rätten till att avslå ansökningar om tjänster.

ALLA FÖRSÖK PÅ INBROTT/HACKING FRÅN/PÅ/GENOM Vlnetmedia´S NÄTVERK KOMMER BLI POLISANMÄLDA!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begränsningar av Vlnetmedia´s ansvar

Vid tekniska fel eller brister hos Vlnetmedia kommer en reduktion i pris stå i förhållande till de brister som har varit. Vlnetmedia förbehåller sig rätten att bestämma om det skall ges prisreduktion och eventuellt vilken storlek som i så fall skall utgå. Vlnetmedia´s Ekonomiska ansvar kan aldrig överstiga det belopp som kunden har blivit fakturerad av Vlnetmedia. Vlnetmedia är inte ansvarig för skada förorsakad av tekniska fel, brister eller begränsningar som inte ligger hos Vlnetmedia. Vlnetmedia är inte ansvarig för skada förorsakad av tekniska fel, brister eller begränsningar som ligger hos en 3:e part. Vlnetmedia är inte ansvarig för inbrott eller skada påfört av en 3:e part. Prisreduktion ges inte för avbrott som uppstår vid eventuella uppgraderingar av systemet som förbättrar tjänsten för kunden. Vlnetmedia är inte ansvarig för avtalsbrott förorsakade av förhållande som ligger utanför Vlnetmedia´s kontroll, tex. blixtnedslag, explosioner, krig, uppror, oväder, arbetskonflikter (oberoende om den omfattar Vlnetmedia´s personal eller inte) eller myndigheternas handling eller försummelse.

 
 
© 2005-2020 VLnetmedia